Regulamin

Spis treści
 1. Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem .
  2. Sklep internetowy, działający pod adresem (zwany dalej: Sklep internetowy, ), jest prowadzony przez wpisaną do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod nazwą: , NIP: REGON: , z siedzibą przy woj. Lubelskie, pow. Lubelski, gm. , .
  3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
   • Adres pocztowy: .
   • Adres poczty elektronicznej: .
   • Numer telefonu: .
  4. Regulamin sklepu internetowego umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej /regulamin/ w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.
 2. Definicje

  Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
  1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
  2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, ze nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Usługodawca/Sprzedawca, NIP: , REGON: .
  5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem przez , NIP: , REGON: .
  6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.1740).
  7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży miedzy sprzedawcą a kupującym.
  8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344).
  9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają̨ zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę̨ na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę.
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę̨ sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cennę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
  11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).
 3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

  1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są̨ wyraźnie zaznaczone.
  2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
  3. Sprzedawca może używać w Sklepie internetowym bulta.pl kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość Pieniężną.
  4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się̨ korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: FireFox, Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
  6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsie Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
  7. Strona Sklepu internetowego posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania.
 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

  1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
  2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
  3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się̨ poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
  4. Udostepnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostepnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
  5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 5. Sposób płatności i termin płatności

  1. W sklepie istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
   • płatność za pobraniem.
   • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.
  2. Sklep internetowy umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

    Warning: Trying to access array offset on null in /home/platne/serwer224327/public_html/butla.pl/wp-content/themes/Damian/functions.php on line 1601
   • Przelew bankowy
   Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym uznaje się za moment wniesienia opłaty za dokonane zamówienie.
  3. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. Dostawa

  1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.
  2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego wynosi 48 godzin od zaksięgowania wpłaty lub złożenia zamówienia przy płatności za pobraniem. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
  3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem:
   • Kurier RABEN
   • Kurier FEDEX
   • Kurier InPost
   • Kurier DPD
  4. Po wysyłce zamówionego Towaru, Klient otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej wiadomość o wysyłce zakupionych Towarów wraz z informacją o kurierze i numer przesyłki. Klient może sprawdzić status swojej przesyłki na stronie firmy kurierskiej.
   1. Ze względu na dostawę przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wymagane jest również podanie numeru telefonu kontaktowego oraz potwierdzenie obecności w miejscu dostawy w godz. 8.00-17.00.
   2. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności, w przypadku nieodebrania przesyłki bądź z powodu nieobecności we wskazanym miejscu dostawy w godzinach 8.00-17.00, nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zamówienia, niezależnie od wartości zamówienia.
   3. Sprzedający uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka, na etapie składania Zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy przesyłka nie została przejęta przez kuriera. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
   4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
  5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
  6. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient, szczegóły dotyczące kosztów dostawy znajdują się na stronie: /dostawy/.
  7. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.
  8. Dokumenty potwierdzające zakup m.in. faktura lub paragon klient dostaje wraz z paczką, które znajdują się pod etykietą.
 7. Odstąpienie do umowy

  1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
  2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: , , , może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy sklep@. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący może zgłosić zwrot pod linkiem /zwrot/ lub drogą mailową (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
  4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. Koszt zwrotu towaru, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.
  6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
  8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
  9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
  10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
   1. Sprzedawca oświadcza, że w przypadku dokonywania płatności za pomocą zewnętrznych pośredników płatności określonych w pkt. 5.2 potrąci zwracane środki o koszt prowizji dostawców płatności (tj. o 1,9% pełnej wartości zamówienia).
  11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
  12. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.
 8. Reklamacje

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.
  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
  3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący dokonuje zgłoszenia reklamacji poprzez formularz reklamacji, który znajduje się na stronie pod adresem /reklamacja/ lub poprzez e-mail na adres sklep@. W zgłoszeniu Kupujący musi wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych.
  4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz niewyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
   1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
   2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się̨ do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu miedzy Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   3. Klient może złożyć skargę̨ za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
 9. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują̨ się̨ w Polityce Prywatności sklepu internetowego dostępnego na stronie /polityka-prywatnosci/.
 10. Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
  2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
  3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
  5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym /regulamin/.
  6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.